Algemene Voorwaarden Glas-in-lood atelier Niessen

Artikel 1: Definities


Glas-in-lood atelier Niessen
:

De opdrachtnemer die bedrijfsmatig werkzaamheden verricht voor bedrijven en particulieren . Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Opdrachtgever:

Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Glas-in-lood atelier Niessen

Opdracht:

Het totaal van de tussen de opdrachtgever en Glas-in-lood atelier Niessen overeengekomen werkzaamheden en materialen.

Meer/minder werk:

Door de opdrachtgever aangegeven toevoegingen of verminderingen van het overeengekomen werk die de overeengekomen prijs verhoogd of verlaagd.

Honorarium:

Vergoeding van de dienstverlening.

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en Glas-in-lood atelier Niessen tenzij anders is aangegeven.

Artikel 3: Offerte

3.1 Een offerte is vrijblijvend zowel wat prijs, inhoud en levertijd betreft en vervalt na twee weken. 3.2 In de offerte worden de prijzen exclusief btw en de te betalen btw afzonderlijk weergegeven

Artikel 4: Opdracht

4.1 Een opdracht bevat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen. Een zo nauwkeuring mogelijke aanduiding van de duur van het werk. Een totaalprijs van de opdracht inclusief honorarium.

4.2 Indien er geen vast honorarium wordt overeengekomen zullen de werkelijk gemaakte uren op grond van een vooraf vastgesteld uurtarief in rekening worden gebracht.

4.3 Glas-in-lood atelier Niessen zorgt ervoor dat de opdrachtgever wordt gewezen op de algemene voorwaarden voor het sluiten van een overeenkomst.

4.4 Glas-in-lood atelier Niessen behoudt zicht het recht voor om indien noodzakelijk gebruik te maken van de diensten van een (collega)bedrijf wanneer een deel van het werk daarom vraagt.

Artikel 5: Wijziging van de opdracht

5.1 Glas-in-lood atelier Niessen en opdrachtgever kunnen meer- en minder werk overeenkomen, dit zal schriftelijk worden vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.

5.2 Indien tijdens de uitvoering door onvoorziene omstandigheden en/of door ontbrekende informatie blijkt dat de vooraf vastgestelde prijs naar boven toe wordt overgeschreden, zal Glas-in-lood atelier Niessen de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover informeren.

Indien de opdrachtgever hier niet mee akkoord gaat kan men gezamenlijk besluiten de overeenkomst te beëindigen.

De opdrachtgever verplicht zich dan om alle tot dan gemaakte kosten (uurloon en materialen) aan Glas-in-lood atelier Niessen te voldoen binnen de gestelde termijnen.

Artikel 6: Verplichtingen Klusbedrijf

6.1 Glas-in-lood atelier Niessen staat ervoor in dat het werk naar beste inzicht en vermogen wordt uitgevoerd en dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst.

6.2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Glas-in-lood atelier Niessen voor zover redelijkerwijs mogelijk inspelen en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.

6.3 Glas-in-lood atelier Niessen neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regels in acht zoals deze van kracht zijn tijdens de uitvoering.

6.4 Glas-in-lood atelier Niessen is verzekerd voor schade voor zover deze hem kan worden toegerekend.

Artikel 7: Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever staat in voor deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

7.3 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Glas-in-lood atelier Niessen zijn werkzaamheden tijdig, deugdelijk en veilig kan verrichten.

7.3 Indien de opdrachtgever een of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

7.4 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

    • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden,
    • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijze,
    • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht,
    • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter
    • beschikking zijn gesteld.

Artikel 8: Complicaties

8.1 Wanneer zich complicaties voordoen zal Glas-in-lood atelier Niessen dat zo spoedig mogelijk mededelen aan opdrachtgever.

8.2 Indien de complicatie tot gevolg heeft dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan zal Glas-in-lood atelier Niessen het werk onderbreken.

8.3 Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal Glas-in-lood atelier Niessen ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.

8.4 Eventuele extra kosten die gemaakt worden in verband met een complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

8.5 Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minder werk opdragen.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop Glas-in-lood atelier Niessen geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 10: Oplevering

10.1 Na voltooiing van het werk wordt de opdrachtgever uitgenodigd voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen 14 dagen te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.

10.2 Indien er gebreken worden geconstateerd die door Glas-in-lood atelier Niessen gegrond worden verklaard, zal het bedrijf deze gebreken zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van Glas-in-lood atelier Niessen vallen.

Artikel 11: Betaling

11.1 Wanneer voor aanvang van het werk materiaal moet worden ingekocht voor een bedrag van € 1000,– of meer maar minder dan € 2000,– zal opdrachtgever direct 50% van het aankoopbedrag betalen als voorschot. Wanneer het aankoopbedrag meer bedraagt dan € 2000,– wordt een voorschotbedrag afgesproken.

11.2 Bezwaren tegen een declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12: Niet nakomen betalingsverplichting

12.1 Indien opdrachtgever de betalingsverplichting van de factuur niet nakomt heeft Glas-in-lood atelier Niessen het recht om het werk op te schorten.

12.2 Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaald zal Glas-in-lood atelier Niessen een incassobureau inschakelen. Alle daaruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle door Glas-in-lood atelier Niessen te leveren en geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Glas-in-lood atelier Niessen heeft voldaan.

Artikel 14: Garantie

14.1 Glas-in-lood atelier Niessen garandeert dat eventuele gebreken gedurende een termijn van zes maanden na oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij het aantoonbaar is dat de gebreken geen gevolg zijn van het werk van Glas-in-lood atelier Niessen

14.2 De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken , die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door hem zo spoedig mogelijk aan Glas-in-lood atelier Niessen zijn meegedeeld.

14.3 Wanneer de opdrachtgever na oplevering zelf of door derden enige verandering aan de door Glas-in-lood atelier Niessen verrichtte werkzaamheden en/of geleverde materialen heeft aangebracht vervalt de garantie.

14.4 Garantie op onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur geleverd en/of geïnstalleerd door Glas-in-lood atelier Niessen beperken zich tot de fabrieksgarantie tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

Glas-in-lood atelier Niessen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Glas-in-lood atelier Niessen is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.2 De aansprakelijkheid van Glas-in-lood atelier Niessen is beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

15.3 Glas-in-lood atelier Niessen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

15.4 Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van het klusbedrijf aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Glas-in-lood atelier Niessen toegekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

Glas-in-lood atelier Niessen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 16: Geschillen

16.1 Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.